Specifikace

Informační systém FLORES

Základní uživatelské rozhraní

Požadujete aby Váš informační systém nabízel uživatelům jen to, co jim náleží? Aby si uživatelé systému na všech pozicích práci v informačním systému nehledali, ale aby jim pomáhal ukázat to, co mají dnes/zítra/tento týden… řešit? Chcete, aby Vám systém průběžně ukazoval důležité informace o firmě jako celku, týmu nebo jednotlivci s možností detailního pohledu a editace dat? Mohou být výsledky vašich firemních dohod rovnou zapisovány do informačního systému?

Aktivní menu se zobrazením počtu záznamů ke zpracování
Aktivní plochy zobrazující důležité informace s možností prokliku do agendy (např. nezaplacené faktury, doklady k vychystání, otevřené obchodní případy - pipeline, apod.)
Procesní motor a interní vzkazy
Automatické generování reportů a jejich odesílání emailem
Editovatelné formuláře pro zjednodušení orientace a zadávání
Variantní formuláře umožňují editovat rozložení polí na formuláři, pořadí průchodu, případně pole z formuláře odstranit
Definovatelné panely umožní např. rychlé sumace částek na označených dokladech. V jejich definici je možné definovat dotazy i do jiných agend.
Omezení / filtrace s možností uložení masky a nastavení jako oblíbené
Editovatelné sloupečky s možností uložení masek. Uložené masky lze připojit k definici omezení
Fulltextové hledání, kde je možné nastavit vyhledávací pole
FLORES schránka pomáhá s filtry a umožňuje spouštět filtry přes více agend
Export a import záznamů z a do FLORES schránky. Možnost si "uschovat" složitěji vyfiltrované doklady
Export označených záznamů do Excelu a OpenOffice. Exportují se vždy vybrané/zobrazené sloupce
Označování záznamů a hromadné operace na takto označenou množinou
Možnost odeslání libovolného reportu emailem
Export reportu do PDF, RTF, PDF s digitálním podpisem, apod.
Současně otevřené agendy a přepínání mezi nimi
Intuitivní prohledávání aktivního menu jako v moderních operačních systémech

Procesní motor

Chcete dostávat pravidelně zprávu o fakturách po splatnosti nebo informaci o propadlých termínech, které byly slíbeny Vašim zákazníkům? Potřebujete zavést elektronické schvalování dokladů v systému? Je třeba některé situace eskalovat? Mění se Vaše firemní procesy často a potřebujete, aby se jim Váš informační systém uměl přizpůsobit?

Uživatelsky definovatelné stavové workflow integrované ke každému dokladu a záznamu v hlavních číselnících
Možnost nastavení podmínek pro konkrétní situace (např. nutnost schválení objednávky nad 100 tis. Kč)
Zobrazení všech situací pro roli/uživatele k řešení nyní na jednom místě s možností zobrazení patřičných souvisejících dokladů
Doklad může v jeden okamžik schvalovat více participantů s různými prioritami
Historie průchodů stavy včetně statistiky trvání každého přechodu
Automatické eskalace po vypršení časového intervalu při neřešení
Eskalace formou předání situace k řešení nadřízenému nebo jen zaslání informace o nastalé situaci
Notifikace emailem, interní zprávou, nebo SMS
Vznik události procesního motoru jako reakce na libovolnou akci v systému
Možnost rychlého zobrazení záznamů, které má přihlášený uživatel řešit (např. jaké faktury jsou po splatnosti, jaké výrobní příkazy nejsou řádně doplněny, aby mohla začít výroba apod.)
Vizuální zobrazení workflow pro daný typ dokladu včetně mapy odpovědností a standardní doby trvání jednotlivých stavů

Možnosti rozšíření datových struktur

Chcete v systému na kartě zákazníka/artiklu/výrobku nebo faktuře/objednávce/výrobním příkazu nebo jiných dokladech v systému evidovat svoje vlastní údaje, které systém standardně nenabízí? Chcete mít možnost vybírat z vlastního číselníku hodnot, zadávat dlouhý text nebo číslo?

IS FLORES nabízí nástroje pro rozšíření existujících datových struktur a definici nových.

Intuitivní rozhraní pro přidání nového pole a následné umístění do formuláře
Možnost přidání nového pole na libovolný objekt v IS FLORES (faktura, karta firmy apod.)
Podpora všech běžně dostupných datových typů (celé nebo desetinné číslo, řetězec, ano/ne hodnota apod.)
Evidence uživatelsky přidaných polí s možností editace vybraných údajů
Definice klíče a cizího klíče jedním kliknutím
Nastavení zda je pole filtrovatelné a zda se přes něj dá řadit seznam
Definice možností zadávání hodnoty - výběrem jedné hodnoty, přepínačem, výběrem více hodnot, výběrem z připojeného číselníku, apod.
Kontrola číselných hodnot definovaným rozsahem
Definice povinnosti vyplnění pole

Možnosti rozšíření funkčnosti

Potřebujete přizpůsobit systém přesně dle potřeb konkrétního pracovního místa? Připravit speciální rozhraní pro tvorbu dokladů, připravit rozhraní pro komunikaci s vašim strojním vybavením nebo jiným softwarem?

IS FLORES nabízí plně integrované prostředí pro vývoj speciálních funkcí včetně uživatelského rozhraní. Pro komunikaci se systémem zvenčí nabízí systém OLE rozhraní, internet věcí IoT, stejně jako rozhraní webových služeb SOAP nebo REST.

Možnost vývoje vlastních funkcí v rámci skriptingu nad objekty IS FLORES (např. generování nových nebo změna stávajících dokladů)
Zařazení vlastních funkcí do prostředí konkrétní agendy IS FLORES (např. přidáním tlačítka)
Umístění vlastních funkcí do naplánovaných úloh pro jejich automatizované spuštění auto-serverem
Možnosti pro změny vizuálního rozhraní IS FLORES (tvorba vlastních zadávacích formulářů, změna stávajících)
Dostupnost široké škály tzv. háčků - bodů programu, na které lze připojit vlastní funkci - slouží např. pro situace, kdy je zapotřebí, aby systém provedl nějakou kontrolu před/po uložení dat, vygeneroval data v návaznosti na právě uložený doklad apod.
Vývoj vlastních webových služeb REST nebo SOAP ve stejném prostředí skriptingu, které lze následně volat v programech třetích stran (např. mobilní nebo webové aplikace)
OLE rozhraní
Široké možnosti propojení na externí HW a SW (např. napojení na různá snímací zařízení nebo naopak zařízení přijímací povely od IS FLORES)
Podpora internetu věcí IoT

Reporty a exporty

Požadujete vytvářet nebo upravovat stávající reporty v systému? Je pro Vás užitečné mít možnost definovat vlastní exporty do standardních formátů jako je XML nebo CSV?

V IS FLORES můžete použít plně integrovaný nástroj pro tvorbu exportů nad existujícími nebo vlastními datovými zdroji IS FLORES a umožnit tak elektronickou komunikaci s Vašimi dodavateli nebo zákazníky. Pro tvorbu exportů je použito stejného nástroje jakým jsou realizovány exporty na portály veřejné správy.

Vestavěný editor tiskových sestav umožnuje kromě základních úprav velikosti písem, volby fontů i pokročilé úpravy jako podmíněný tisk řádků, či celých oblastí, použití výrazových polí, případně zobrazení výsledku SQL dotazů
Možnost seskupování a agregací
Možnost použití vstupních parametrů tisku
Tvorba tisků pro různé formáty (A5/A4, štítky aj.)
Možnost definice reportu nad libovolně nadefinovaným datovým zdrojem IS FLORES
Export tiskové sestavy do nejpoužívanějších formátů (PDF, RTF, HTM, apod.)
Podpora digitálního podpisu
Odeslání tiskové sestavy přílohou emailu
Možnost naplánování spuštění exportu sestavy, nebo šablony exportu úlohou automatizačního serveru
Podpora tisku čárových kódů běžně dostupných typů bez nutnosti SW třetích stran
Vestavěný editor pro definici exportů využívající podobné principy jako editor tisků (datové zdroje apod.)
Možnost definice exportu do běžných formátů jako TXT, CSV nebo XML

iGate reporting

Manažerské pohledy formou grafů/tabulek/KPI ukazatelů/Pivot tabulky? Dostupné prostřednictvím webového prohlížeče na PC nebo tabletu/telefonu? S možností pravidelného/dávkového výpočtu? S plně integrovaným nástrojem pro samotnou definici reportů za využití nejmodernějších komponent? S možností napojit se na různé zdroje dat (MS SQL, MySQL, PostgreSQL, Firebird, Oracle, CSV, Excel, JSON…) a to i v rámci jediného reportu? Se systémem uživatelských práv?

K tomu slouží webový portál iGate!

Webové rozhraní pro definici nových reportů za použití existujících datových a vizuálních komponent
Serverová část realizována v JAVA bez platformního omezení (Windows, Linux…)
Bez nutnosti instalace dalšího SW na klienty
Dostupnost přes webový prohlížeč odkudkoliv (z PC, telefonu, tabletu)
Možnost široké škály datových zdrojů kombinovaných i v jednom reportu (např. Excel, JSON, MS SQL, Firebird, Oracle, PostgreSQL, MySQL…)
Možnost tvorby reportů kombinujících pohledy do Vašich různých IS a datových základen
Použitelnost pro slideshow prezentace ve společných firemních prostorách (dílna, výrobní linka, nákupní oddělení…)
Podpora interaktivních reportů (možnost prokliků do dalších reportů a detailů sumárních čísel)
Zobrazení dat formou běžně dostupných grafů nebo tabulek
Ideální pro zobrazení plánu a skutečnosti (jeden kombinovaný graf, dvě různé datové základny)
Komponenty pro tvorbu KPI ukazatelů (budíky a teploměry)
Možnost vytváření reportů se vstupními parametry (uživatel zadá např. datum od/do, hodnotu z číselníku apod.)
Formátování reportů prostřednictvím CSS stylů
Možnost využití cache pro rychlé zobrazení napočtených dat
Možnost definice plánovaných úloh (typicky pro nápočet dat nebo zasílání reportu formou emailu s PDF přílohou)
Autentizace uživatelů přes iGate, IS FLORES, Windows doménu, OpenID
Systém rolí a práv

Business Intelligence

Je pro Vás důležité analyzovat Vaše firemní data z mnoha pohledů? Nespokojíte se s pevně nadefinovanými pohledy a jsou pro Vás důležitější dynamicky modifikovatelné pohledy do dat přes mnoho vyhodnocovacích os, filtrů při sledování více kritérií? Stalo se meziročně něco s obratem určitého sortimentu zboží? Změnila se skupina zákazníků, která zboží odebírá?

FLORES Business Intelligence nabízí předdefinované datové kostky OLAP s možnostmi jejich analyzování dle všech definovaných kritérií. V případě potřeby je možno měnit i definice samotných datových kostek (přidání sledovaných kritérií, os nebo filtrů).

Možnost prohlížení dat BI prostřednictvím MS Excel při využití vlastností pro kontingenční tabulky
Libovolné sestavení pohledu skládáním os do řádků, sloupců a to i ve více úrovních
Libovolné filtrování pohledu přes vybrané prvky os
Vhodný prostředek pro zjišťování závislostí v datech a detailnější pohledy do dat
Možnost uložení vytvořeného pohledu lokálně, nebo globálně pro všechny uživatele
Dávkově aktualizovaná data v kostkách
Rychlé vyhodnocení díky předpočítaným agregovaným datům v kostkách
Silná serverová podpora pro optimální dostupnost dat v datových kostkách
Standardní kostky pro hlavní agendy jako Nákup, Prodej, Sklad, Účetnictví a CRM

SW architektura

Chcete mít možnost výběru, v jakém prostředí bude Váš informační systém provozován? Jste menší nebo větší firma? Již provozujete nějaký databázový stroj? Chcete disponovat zázemím moderního informačního systému s otevřeným rozhraním a stabilní serverovou základnou a plnou podporou na moderních pracovních stanicích? Provozujete webový portál nebo mobilní aplikace, které dokáží komunikovat s Vaším informačním systémem?

IS FLORES nabízí třívrstvou softwarovou architekturu. Na straně serveru tvoří základ databázový a aplikační server, v případě potřeby rozšířený o webový server zajišťující komunikaci prostřednictvím protokolů SOAP nebo REST. Dále pak server disponuje službou autoserveru, který realizuje spouštění naplánovaných úloh.

Operační systém Linux nebo Windows na straně serveru (aplikační server, databázový server)
Databázové stroje MS SQL Server, Firebird nebo Oracle
Oddělená klientská aplikace, databázový a aplikační server
Webové služby REST nebo SOAP
Automatizační server pro realizaci naplánovaných úloh
OLE server
Klientská aplikace spustitelná v prostředí Windows 7 a vyšších, případně v terminálovém provozu (Windows Terminal Server/RemoteApp nebo Citrix)
Možnost jednotné autentizace uživatelů v rámci Windows domény
Mobilní aplikace pro konkrétní uživatelské scénáře v prostředí Android nebo iOS

Plánované úlohy

Je zapotřebí v pravidelných intervalech kontrolovat určité doklady v systému? Nejsou požadavky Vašich zákazníků v prodlení? Je zapotřebí provádět pravidelný import nebo export dat do systému bez přímého zásahu uživatele?

V IS FLORES jsou pro tyto a mnohé další účely připraveny naplánované úlohy, kterým lze nastavit periodu opakování a konkrétní akci, kterou mají provést. Kromě standardních akcí může být spuštěna také speciální uživatelská funkce definovaná v rámci IS FLORES (např. na míru připravený import/export dat).

Definice opakování od jednorázového spuštění po opakování každou minutu
Záznam o provedení úlohy vč. výpisu případných chyb
Velký výběr standardních akcí jako je záloha dat, údržba fulltextového indexu, odeslání a příjmu emailů, přepočtu skladových cen a mnoha dalších
Možnost naplánovat spuštění skriptu, exportu dat, nebo sestavy
O spouštění se stará server, nedochází tak ke zpomalení práce na stanici

Bezpečnost systému

Je Vaše firma rozdělena do divizí nebo středisek? Je pro Vás důležité, aby data jednotlivých divizí byla přístupná jen jejím pracovníkům a ne ostatním? Používáte ve Vaší firemní síti pro ověřování přístupů uživatelů Windows Active Directory?

Nastavte systém chráněných objektů, aby uživatelé viděli jen to, co jim náleží a umožněte přístup do IS FLORES/My.FLORES/iGate prostřednictvím jednotného systému uživatelských účtů a hesel spravovaných v Active Directory.

Nastavení přihlášení do IS FLORES bez nutnosti zadávat heslo pokud je uživatel přihlášen do Windows domény
Role nesou uživatelská práva. Uživatelé jsou zařazení do rolí
Funkční práva omezují akce typu nový/změna/výmaz, nebo přístup do agend
Práva na záznam omezují záznamy v agendách. Např. nemám právo vidět doklady střediska Vedení, pak i když mám přístup do faktur, tak ty kde je na položce středisko Vedení vůbec nevidím
Práva lze pro jednoduchost do rolí dědit ze skupiny rolí
Speciální kategorii tvoří privilegia - speciálně vybrané akce v systému, např. záloha/obnova dat, export dat, obcházení práv na záznam, supervisor, apod.

Otevřenost systému

Je pro Vás důležité mít možnost systém neustále rozvíjet? Chcete zobrazovat některá data z IS na webu například svým zákazníkům nebo dodavatelům? Požadujete, aby Vaši zaměstnanci mohli některá data zadávat z terénu prostřednictvím mobilních aplikací na tabletu nebo telefonu?

Možnost tvorby webových služeb typu REST nebo SOAP v rámci IS FLORES pro čtení nebo zápis dat
Webové služby zajišťují bezpečný zápis nových a editaci stávajících dat v IS FLORES prostřednictvím byznys logiky uvnitř systému
Lze využít pro tvorbu mobilních aplikací na libovolné platformě (Android, iOS, Windows 10), webových aplikací nebo speciálních uživatelských aplikací realizovaných v moderních programovacích jazycích
Možnost tvorby datových pump mezi IS FLORES a ostatními systémy firmy (např. e-shop)
Možnost realizace specializovaných aplikací pro komunikaci s externím hardwarem nebo softwarem (např. skladové zakladače, výrobní linky aj.)
Dostupnost OLE rozhraní

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Buďte pružnější
Díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.

 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
Díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.

 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum – nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly – rozvojové debaty

Zvyšte svůj profit
Díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních zařízeních je samozřejmostí.

 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Reference

Naší misí je trvalá podpora zákazníků v růstu

Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Pracovní dny 8:00 - 16:00