Zásady ochrany soukromí

Podmínky provozu a ochrany osobních údajů při využívání mobilních aplikací My.FLORES 2, FLORES iServis-A, FLORES iServis, FLORES iServis-B, FLORES iObchod.

 

1   Úvodní ustanovení

1.1 Před použitím aplikací je každý Uživatel povinen pečlivě se seznámit s těmito „Podmínkami provozu a ochrany osobních údajů při využívání mobilních aplikací My.FLORES 2, FLORES iServis-A, FLORES iServis, FLORES iServis-B, FLORES iObchod.“ Používání jedné či více z výše vyjmenovaných aplikací znamená, že se Uživatel s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Pokud s těmito podmínkami Uživatel nesouhlasí, není oprávněn aplikace používat.

1.2  Dále uvedené pojmy, které jsou použity v těchto Podmínkách a jsou uvozené velkými písmeny, mají následující význam:

  • „FLORES Software“ znamená FLORES Software s.r.o. se sídlem Jeremiášova 1422/7b, Praha 13, 155 00, Česká republika, IČ: 27076237, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94474.
  • „Aplikace“ znamená souhrnné označení pro všechny následně vyjmenované mobilní nativní aplikace: My.FLORES 2, FLORES iServis-A, FLORES iServis, FLORES iServis-B, FLORES iObchod vydavatele FLORES Software
  • „IS FLORES“ znamená Informační systém FLORES

„Podmínky“ znamenají tyto Podmínky provozu a ochrany osobních údajů při využívání mobilních aplikací My.FLORES 2, FLORES iServis-A, FLORES iServis, FLORES iServis-B, FLORES iObchod.

1.3 Obsah Aplikace a jeho grafické řešení, texty a design jsou chráněné autorskými právy a právy autorů jednotlivých částí dle ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších přepisů. Pokud není autorským zákonem stanoveno jinak, je jakékoliv použití obsahu Aplikace možné pouze na základě předchozí udělené písemné licence k danému užití obsahu Aplikace.

2   Využívání Aplikace

2.1 Aplikace je určena především pro rychlé získání vybraných dat z IS FLORES.

2.2 Užitím Aplikace Uživatel potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a akceptoval je, a bude Aplikaci užívat pouze v souladu s těmito Podmínkami a obecně závaznými předpisy.

2.3 Při užívání Aplikace je Uživatel povinen jednat tak, aby FLORES Software nebo třetím stranám nevznikla škoda.

2.4 Užíváním Aplikace se Uživatel zejména zavazuje, že:                                                                                                                                                                           

  • Nebude zasahovat do obsahu a grafického zpracování Aplikace či do zabezpečení Aplikace
  • Nebude zasílat Aplikaci nevyžádané zprávy elektronické pošty nebo zprávy se škodlivým obsahem a ani je nebude prostřednictvím Aplikace rozesílat
  • Nebude usilovat o získání neoprávněného přístupu k Aplikaci, jeho libovolné části nebo k přístupu k účtům jiných Uživatelů
  • Nebude jiným osobám sdělovat klíčové údaje pro přístup k Aplikaci

3   Osobní údaje

3.1 FLORES Software neposkytne osobní údaje Uživatelů bez jejich předchozího souhlasu, neprodají je ani je jiným způsobem nezpřístupní třetím osobám.

3.2 FLORES Software je oprávněn využít anonymizované údaje, které v původním tvaru nebo jako výsledek dalších zpracování neumožní jejich vazbu k určenému nebo určitelnému Uživateli. (např. statistická data).

4   Bezpečnostní politika Aplikace

4.1 Uživatel je plně odpovědný za ochranu zařízení, které využívá pro užití Aplikace, včetně software a dat uložených v tomto zařízení, rovněž je odpovědný za činnosti a kroky, které při využívání Aplikace ve vztahu k Aplikaci činí.

4.2 FLORES Software vyvíjejí přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti dat, která jsou datovými sítěmi přenášena do aplikace či přenášena z aplikace na zařízení Uživatele. FLORES Software však nenese žádnou odpovědnost za zachycení či zneužití dat při přenosu do Aplikace či při přenosu z Aplikace směrem k Uživateli mimo dosah technických prostředků, které pro FLORES Software provoz Portálu zajišťují.

4.3 V případě, že Uživatel zjistí zneužití svých přihlašovacích údajů, je povinen bez dalších průtahů informovat o svém zjištění FLORES Software.

5   Odpovědnost FLORES Software

5.1 FLORES Software neodpovídá za obsah, dostupnost a zabezpečení webových stránek třetích stran odkazovaných z Aplikace, ani za jakékoliv závazky a vztahy vzniklé mezi Uživatelem a třetími stranami.

5.2 FLORES Software neodpovídá za škody, které vzniknou Uživateli při využívání Aplikace.

6   Analytické nástroje

6.1 Aplikace využívá analytických nástrojů třetích stran, které nám pomocí sběru anonymních datový objektů umožňují monitorování, analýzu využívání a detekci chyb Aplikace. Pro více informací o Zásadách ochrany soukromí těchto nástrojů prosím navštivte webové stránky příslušných poskytovatelů:

7   Závěrečná ustanovení

7.1 Provoz Aplikace se řídí právními předpisy České republiky a pro rozhodování případných sporů jsou příslušné soudy České republiky.

7.2 FLORES Software si vyhrazuje právo měnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění a s okamžitou účinností. Povinností Uživatele je sledovat aktuální znění těchto Podmínek. Pokud Uživatel bude užívat Aplikaci i po změně Podmínek, považuje FLORES Software tuto skutečnost za souhlas Uživatele s upraveným zněním Podmínek.

 

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 26.01.2018.

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Reference

Naší misí je trvalá podpora zákazníků v růstu

Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Pracovní dny 8:00 - 16:00