Informační systém FLORES pro plánování a řízení výroby

 

Ucelený soubor nástrojů pro komplexní řešení výrobních agend, který přizpůsobíme různým technologiím a typům výroby, od výroby zakázkové, přes sériovou až po hromadnou, nehledě na velikost vašeho podniku.
S IS FLORES vás podpoříme i v návaznosti na další související oblasti, jako je skladová logistika, nákup, prodej, účetnictví, servis a další.

NAŠE REFERENCE VÝROBNÍCH FIREM

 • Hobra - Školník
  Efektivita řízení je založená na včasných informacích, IS FLORES nám pomáhá zajistit včasnost a správnost zadaných informací.

  Jan Školník / jednatel a společník firmy HOBRA - Školník s.r.o.

 • Brema
  Číslům v Excelu jsem mohl věřit jen ze 70%. Teď znám realitu.

  Ing. Jaroslav Hyhlík / výkonný ředitel BREMA, spol. s r.o.

 

Výroba v IS FLORES obecně:

Výroba v IS FLORES obsahuje tyto agendy a funkcionality:

 • výrobek 
  • TPV (včetně variant)
   • operace 
    • ceny režií a práce
    • omezení kapacit
    • kooperace
   • kusovník
    • materiál
    • polotovary
 • plánování výroby
  • zaplánování výroby / rozšířené plánování výroby (APS)
   • výrobek
   • varianta TPV
   • objednávka přijatá / nabídka vydaná
   • bilance materiálu a polotovarů (SCM)
  • výrobní příkaz
   • výrobní operace
    • dílenský plán (operativní plánování)
   • kooperace
   • kusovníky / materiál a polotovary
 • odvádění operací
  • spotřeba materiálu a polotovarů
  • hotové výrobky a polotovary
  • výkony a režie
 • sklady a účetnictví
  • příjem hotových výrobků
  • výdaj materiálu a polotovarů do výroby
  • vratka nespotřebovaného materiálu z výroby
  • účtování
   • ukončená výroba
   • nedokončená výroba
  • podklady pro mzdovou agendu
 • vyhodnocení
  • plán a skutečnost
   • čas / termíny
   • náklady
     

Oborová řešení a jejich specifika řešená v IS FLORES

Strojírenství

 • propojení na CAD / CAM (stroje)
 • sériová čísla a šarže
 • plánování a sledování nákladů na energie / ostatní utility
 • rozpouštění režií (např. programování CNC)
   

Potravinářství

 • šarže, expirace a zpětná dohledatelnost
 • vstupní a výstupní laboratorní zkoušky a atesty
 • vyhodnocování receptur
 • různé gramáže, tvary a potisky zákaznických obalů
   

Elektrotechnická výroba

 • sériová čísla a šarže
 • vstupní a výstupní laboratorní zkoušky a atesty
 • následný servis / revize zařízení (následné řešení mimo výrobu)
   

Zpracovatelský průmysl

 • šarže 
 • zjednodušené TPV
 • zjednodušení tvorba výrobních příkazů nad konkrétním výrobkem

   

Výhody IS FLORES pro plánování a řízení výroby

 • Bilance dostupnosti materiálu a polotovarů v čase, generování návrhu objednávky na materiál a výrobních příkazů na výrobu polotovarů
 • Vlastní definice položek kalkulačních vzorců, více kalkulačních vzorců
 • Sledování stupně rozpracovanosti jednotlivých zakázek ve výrobě, vizuální sledování průběhu zakázky výrobním procesem
 • Definování úzkých míst a plánování kapacit pracovišť
 • Plánování a sledování vytíženosti jednotlivých pracovišť
 • Sledování minimálních zásob a upozornění na nutnost doplnění materiálu
 • Definování optimálních výrobních dávek
 • Účtování o rozpracované výrobě
 • Workflow a schvalovací procesy jako integrální součást celého systému
 • Jednoznačné stanovení kompetencí pro definované role v rámci procesu
 • Operativní plánování výroby až do úrovně dílenských plánů
 • Okamžité stanovení návrhu termínu na dodání požadovaných výrobků na základě dostupnosti materiálu a polotovarů, výrobních kapacit a plánovaných výrobních časů
 • Definice vzorových operací pro jednotlivá pracoviště, možnost normování práce
 • Možnost průběžného odvádění výroby přímo na dílně pomocí aplikace FLORES odvádění výroby
 • Podmínka ukončení operace před započetím nové operace, možnost souběhu několika operací
 • Možnost připojení dokumentace, atestů, zkoušek a konstrukčních výkresů ke každé agendě výroby
 • Šaržování a sériová čísla, zpětná dohledatelnost šarže nebo sériového čísla materiálu a polotovaru použitého ve finálním výrobku
 • Zamezení použití rozpracovaného TPV ve výrobním příkaze
 • Celá škála technologických časů a práce s nimi při dynamickém stanovení potřebného času operace v návaznosti na počet vyráběných kusů
 • Nastavení způsobu odvádění operací
 • Automatický sběr podkladů pro mzdovou agendu
 • Možnost automatizace procesů výdeje materiálu a polotovarů do výroby a příjem hotových výrobků na sklad
 • Rezervace materiálu a polotovarů pro jednotlivé výrobní příkazy
 • Propojení aplikace s CAD / CAM systémy, komunikace se stroji
 • Terminály pro odvádění operací
 • Úplný / neúplný kusovník, úplné / neúplné operace  
 • Fantomové položky – konstrukční / výrobní kusovník
 • Test vyrobitelnosti

KONTAKTOVAT
Zjistěte více nezávaznou konzultací