Informační systém FLORES pro plánování a řízení výroby

Ucelený soubor nástrojů pro komplexní řešení výrobních agend, který přizpůsobíme různým technologiím a typům výroby, od výroby zakázkové, přes sériovou až po hromadnou, nehledě na velikost vašeho podniku a s ohledem na požadavky pro digitalizaci výroby a zavádění prvků Průmyslu 4.0.
S IS FLORES vás podpoříme i v návaznosti na další související oblasti, jako je skladová logistika, nákup, prodej, účetnictví, servis a další.

Výroba v IS FLORES obecně

Výroba v IS FLORES obsahuje tyto agendy a funkcionality:

 • výrobek 
  • TPV (včetně variant)
   • operace 
    • ceny režií a práce
    • omezení kapacit
    • kooperace
   • kusovník
    • materiál
    • polotovary
 • plánování výroby
  • zaplánování výroby / rozšířené plánování výroby (APS)
   • výrobek
   • varianta TPV
   • objednávka přijatá / nabídka vydaná
   • bilance materiálu a polotovarů (SCM)
  • výrobní příkaz
   • výrobní operace
    • dílenský plán (operativní plánování)
   • kooperace
   • kusovníky / materiál a polotovary
 • odvádění operací
  • spotřeba materiálu a polotovarů
  • hotové výrobky a polotovary
  • výkony a režie
 • sklady a účetnictví
  • příjem hotových výrobků
  • výdaj materiálu a polotovarů do výroby
  • vratka nespotřebovaného materiálu z výroby
  • účtování
   • ukončená výroba
   • nedokončená výroba
  • podklady pro mzdovou agendu
 • vyhodnocení
  • plán a skutečnost
   • čas / termíny
   • náklady

Výhody IS FLORES pro plánování a řízení výroby

Bilance dostupnosti materiálu a polotovarů v čase, generování návrhu objednávky na materiál a výrobních příkazů na výrobu polotovarů
Vlastní definice položek kalkulačních vzorců, více kalkulačních vzorců
Sledování stupně rozpracovanosti jednotlivých zakázek ve výrobě, vizuální sledování průběhu zakázky výrobním procesem
Definování úzkých míst a plánování kapacit pracovišť
Plánování a sledování vytíženosti jednotlivých pracovišť
Sledování minimálních zásob a upozornění na nutnost doplnění materiálu
Definování optimálních výrobních dávek
Účtování o rozpracované výrobě
Workflow a schvalovací procesy jako integrální součást celého systému
Jednoznačné stanovení kompetencí pro definované role v rámci procesu
Operativní plánování výroby až do úrovně dílenských plánů
Okamžité stanovení návrhu termínu na dodání požadovaných výrobků na základě dostupnosti materiálu a polotovarů, výrobních kapacit a plánovaných výrobních časů
Definice vzorových operací pro jednotlivá pracoviště, možnost normování práce
Možnost průběžného odvádění výroby přímo na dílně pomocí aplikace FLORES odvádění výroby
Podmínka ukončení operace před započetím nové operace, možnost souběhu několika operací
Možnost připojení dokumentace, atestů, zkoušek a konstrukčních výkresů ke každé agendě výroby
Šaržování a sériová čísla, zpětná dohledatelnost šarže nebo sériového čísla materiálu a polotovaru použitého ve finálním výrobku
Zamezení použití rozpracovaného TPV ve výrobním příkaze
Celá škála technologických časů a práce s nimi při dynamickém stanovení potřebného času operace v návaznosti na počet vyráběných kusů
Nastavení způsobu odvádění operací
Automatický sběr podkladů pro mzdovou agendu
Možnost sledování docházky pomocí aplikace FLORES odvádění docházky
Možnost automatizace procesů výdeje materiálu a polotovarů do výroby a příjem hotových výrobků na sklad
Rezervace materiálu a polotovarů pro jednotlivé výrobní příkazy
Terminály pro odvádění operací
Úplný / neúplný kusovník, úplné / neúplné operace 
Fantomové položky – konstrukční / výrobní kusovník
Test vyrobitelnosti

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Reference

Naší misí je trvalá podpora zákazníků v růstu

Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Pracovní dny 8:00 - 16:00